Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 7 lipca 2022 r.

 

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą nadrzędne i nadrzędne.

 

2. Zobawiązania

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i postanowień określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

 

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które my zapewnić Państwu drogą elektroniczną spełnianie wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

 

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

 

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać do obrotu ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, w jakim stanowią inaczej przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa (np. prawo cytowania).

 

5. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.

 

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów zamierzonych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach i regulacjach oraz ogólnie przyjętych praktykach internetowych i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań związanych z marketingiem bezpośrednim lub prowadzić systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność witryny, jest surowo zabronione.

 

7. Polityka zwrotów i zwrotów


7.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej.

Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej wypłaty na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

7.2 Skutki wycofania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyłeś przy początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Jeśli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało dostarczone do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w stosunku do pełnego pokrycia umowy .

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektóre przedmioty nie mogą zostać zwrócone ani wymienione. Poinformujemy Cię, czy dotyczy to Twojego konkretnego przypadku.

 

8. Treści publikowane przez Ciebie

Na naszej stronie internetowej możemy udostępniać różne narzędzia otwartej komunikacji, takie jak komentarze na blogach, posty na blogach, fora, tablice dyskusyjne, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Może nie być dla nas wykonalne sprawdzanie lub monitorowanie wszystkich treści, które Ty lub inne osoby możesz udostępniać lub przesyłać w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania wszelkiego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz usuwania lub odrzucania wszelkich treści według naszego wyłącznego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek narzędzi otwartej komunikacji, jak wspomniano, zgadzasz się, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem ani naruszać praw jakiejkolwiek osoby.

 

9. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uznane za twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach.

 

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do lub korzystania z witryny lub jakichkolwiek treści, które możesz udostępnić w witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegasz, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować obchodzić lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

 

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i wszystkie treści na niej udostępniane są na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
  • ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów.

 

Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszego punktu będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym jakiekolwiek szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, bądź utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody wynikające lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami sprzedawanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność ( bez względu na to, czy na mocy umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego postępowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będą ograniczone do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, powództw i przyczyn powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru.

 

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy politykę, aby rozwiązać wszelkie obawy dotyczące prywatności, które możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz naszą Polityką plików cookie.

 

13. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do żadnej części naszej strony internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o przesłanie nam powiadomienia zawierającego szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem można łatwo zidentyfikować i rozwiązać zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

 

14. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych w witrynie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej strony internetowej naruszając przepisy i regulacje eksportowe Szwajcarii.

 

15. Przeznaczenie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

 

16. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli naruszysz niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub trwałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, kontaktując się dostawcy usług internetowych, aby zażądać zablokowania dostępu do witryny i/lub wszcząć przeciwko tobie postępowanie sądowe.

 

17. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy na mocy niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeżeli i tak długo, jak takie opóźnienie, niepowodzenie lub pominięcie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

 

18. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane lub wynikające z takich roszczeń.

 

19. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część, lub prawo do egzekwowania każdego postanowienia.

 

20. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i rozumiany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

 

21. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności oraz polityką plików cookie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a Damianem Duma w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny.

 

22. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o zgodzie na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami.

 

23. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwajcarii. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów szwajcarskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, taka część lub postanowienie zostanie zmienione, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wprowadzić w życie intencję niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

 

24. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Damiana Duma.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

 

25. Pobierz

Możesz również pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.